A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
» Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej
» Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy : Częśc 1 i Część 2 - IR.272.7.2019
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 10/19, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2019 r.
» Uchwała Nr 33/19 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera ......
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Zamówienie publiczne: Remont budynku z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie.

  Zamówienie publiczne: Remont budynku z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie.

  Znak sprawy: RI.3421/p-13/10


  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zambrowskiego, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel. 086 2712418, faks 086 2712092. Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzambrowski.com

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Remont budynku z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie Zakres zamówienia obejmuje roboty związane z: wymianą pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, dociepleniem stropu wełną mineralną gr. 20 cm, przebudową klatek schodowych, dostosowaniem budynku do przepisów p.poż, robotami remontowymi pomieszczeń POW (roboty budowlane, sanitarne), robotami elektrycznymi, wykonaniem wentylacji mechanicznej, wykonaniem instalacji piorunochronnej. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej w oparciu o przedmiary robót.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Przedmiotem zamówień uzupełniających jest wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Remont budynku z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie Zakres zamówienia obejmuje roboty związane z: montażem windy, dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem opaski wokół budynku. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.11-9, 45.45.30.00-7, 45.26.10.00-4, 45.31.50.00-8.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą.

  III.2) ZALICZKI. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 3), wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. Wymagane jest aby osoba pełniąca rolę kierownika budowy posiadała odpowiednie uprawnienia budowlane oraz staż w wykonywaniu obowiązków minimum 5 lat, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Mile widziane uprawnienia budowlane tych osób oraz aktualne zaświadczenia z izb zawodowych. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia sporządzone na bazie wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 2), wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie niniejszego zamówienia (co najmniej dwóch o podobnym zakresie robót, czyli wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, wykonanie wentylacji mechanicznej), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsce wykonania, odbiorców, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, dokumenty np. referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w wykazie (warunek ten dotyczy wszystkich pozycji ujętych w wykazie) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

  III.3.3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 3). Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 3), wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. Wymagane jest aby osoba pełniąca rolę kierownika budowy posiadała odpowiednie uprawnienia budowlane oraz staż w wykonywaniu obowiązków minimum 5 lat, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Mile widziane uprawnienia budowlane tych osób oraz aktualne zaświadczenia z izb zawodowych. - jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia sporządzone na bazie wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli zostaną złożone odpowiednio prawidłowo sporządzone: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz (w zakresie punktu 4) Oceny spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY. Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5): jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa z art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca dołączy do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia następujących przesłanek: zaistnienia obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 k.c., zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, i za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to, co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. Wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego regulują następujące zagadnienia: harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy, zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców. Zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy możliwe jest dokonanie zmiany sposobu spełnienia świadczenia Wykonawcy. Zmiana taka może mieć miejsce jedynie na etapie przed podpisaniem umowy, jednak już po wyborze najkorzystniejszej oferty. Dopuszczenie zmiany sposobu spełnienia świadczenia Wykonawcy może mieć miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki określone ww. przepisem ustawy: szczególnie uzasadniony przypadek, związany z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć najpóźniej w chwili wyboru oferty, lub, gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, Wykonawca wyrazi na nie zgodę.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzambrowski.com. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów.

  IV.4.4) Termin składania ofert: 10.09.2010 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów pokój 125. Termin otwarcia ofert: 10.09.2010 godzina 10:00.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:-

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

     Zambrów, dnia 20.08.2010

  STAROSTA mgr inż. Stanisław Rykaczewski


  Data wprowadzenia: 2010-08-20 1513
  Data upublicznienia: 2010-08-20
  Art. czytany: 3557 razy

  » SIWZ - rozmiar: 339456 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  Autor dokumentu: Ewa Kalinowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski