A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
» Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej
» Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy : Częśc 1 i Część 2 - IR.272.7.2019
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 10/19, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2019 r.
» Uchwała Nr 33/19 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera ......
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza publiczny pisemny (ofertowy)nieograniczony przetarg na sprzedaż do rozbiórki stalowej hali przemysłowej wraz z murowanym łącznikiem

  Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza publiczny pisemny (ofertowy)nieograniczony przetarg na sprzedaż do rozbiórki stalowej hali przemysłowej wraz z murowanym łącznikiem do budynku Zespołu Szkół Nr1

  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr 162/09
  Zarządu Powiatu Zambrowskiego
  z dnia 17grudnia 2009 r.  Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza publiczny pisemny (ofertowy)nieograniczony przetarg na sprzedaż do rozbiórki stalowej hali przemysłowej wraz z murowanym łącznikiem do budynku Zespołu Szkół  Nr1 im. Stefana Roweckiego 'Grota' w Zambrowie łącznie z opracowaniem projektu rozbiórki i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę


  Przedmiotem sprzedaży jest:


  Budynek hali stalowy jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 1767,66 m2 i budynek łącznika murowany jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 40,16 m2 przeznaczone do rozbiórki wybudowane w 1971 roku na działce nr 1775/2 i cz. działki nr 1775/1 położone pomiędzy ul. Grunwaldzką i Legionową w Zambrowie.


  Cena ruchomości po pomniejszeniu o koszty rozbiórki, utylizacji zbędnych materiałów   i uporządkowania terenu oraz koszt sporządzenia niezbędnej dokumentacji nie może być wartością ujemną

  Sprzedaż powyższych ruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

  Budynki będące przedmiotem przetargu można oglądać we wszystkie dni robocze w godz. 8:00 - 15:00 począwszy od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrekcją szkoły tel. 086 271 23 50


  Oferent przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 20.000 zł 
  z dopiskiem 'wadium - na sprzedaż do rozbiórki stalowej hali przemysłowej wraz z murowanym łącznikiem do budynku Zespołu Szkół  Nr 1 im. Stefana Roweckiego 'Grota' w Zambrowie' na następujący rachunek bankowy:   Bank Spółdzielczy w Zambrowie   Nr 54 8775 0009 0010 7807 0008 do dnia 12 stycznia 2010 r.

  Ustala się termin składania pisemnych ofert  na dzień 15 stycznia  2010 r. do godziny  1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie ul. Fabryczna 3 pokój 125 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ' oferta na kupno do rozbiórki stalowej hali przemysłowej i budynku murowanego łącznika'

  Otwarcie ofert  przez powołaną komisję przetargową nastąpi w dniu 15 stycznia 2010 r. w pokoju nr 18 o godz.1415.
  Jedynymi kryteriami wyboru oferty są: cena - 90%, termin rozbiórki liczony od dnia przekazania  placu budowy - 10%


  Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych  lub osoby prawne należycie reprezentowane.

  Oferta, pod rygorem nie dopuszczenia jej do przetargu, powinna zawierać następujące dokumenty:
  1. Ofertę cenową uwzględniającą  koszty rozbiórki, utylizacji zbędnych materiałów oraz koszty opracowania niezbędnej dokumentacji

  2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

  3. Oświadczenie, że oferent obejrzał obiekt i zapoznał się osobiście z jego stanem budowlanym.

  4. Dowód zapłaty wadium.

  5. Wskazanie rachunku bankowego, na jaki należy zwrócić wadium w przypadku przegrania przetargu przez oferenta ,w przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zarachowane na poczet gwarancji należytego wykonania umowy

  6. Oświadczenie oferenta, że wszystkie prace rozbiórkowe i ich kolejność wykona zgodnie z opracowanym wcześniej przez siebie i zatwierdzonym projektem rozbiórki oraz prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę.

  7. Wskazanie terminu zakończenia prac rozbiórkowych i uporządkowania terenu wraz
   z pisemnym oświadczeniem, gwarantującym wykonanie wszelkich robót wymaganych do sporządzenia protokołu odbioru placu rozbiórki zgodnie z ustalonym zobowiązaniem.

  8. Zapewnienie osoby pełniącej funkcję kierownika rozbiórki w formie własnego oświadczenia.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta zostanie przyjęta zalicza się na poczet zabezpieczenia należytego wykonania rozbiórki, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
  Wadium przepada na rzecz Powiatu Zambrowskiego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w dniu i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu lub nie uiści ceny nabycia w terminie uzgodnionym.
  Nieprzyjęcie oferty, unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
  Zarząd Powiatu Zambrowskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Cena ruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
  Zgłoszonym oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatora przetargu z żadnego tytułu.
  Projekt rozbiórki należy opracować we własnym zakresie i  wystąpić o pozwolenie na rozbiórkę w terminie 3 tygodni od podpisania umowy.
  Projekt umowy sprzedaży, operat szacunkowy i regulamin trybu postępowania  jest dostępny na stronie http://www.spzambrow.bip.podlaskie.pl/ oraz w pokoju nr 15 Starostwa Powiatowego w Zambrowie

  Informacji w sprawach merytorycznych udziela Zenon Kaczmarczyk  tel. 086 271 32 96 wew. 37 pokój nr 15 Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3.

  W sprawach technicznych informacji udziela Michał Bernatowicz tel. 086 271 24 18 wew. 25, pokój nr 121 Starostwo Powiatowe w Zambrowie ul. Fabryczna 3.


  Regulamin trybu postępowania
  Operat szacunkowy
  Umowa na sprzedaż  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1319
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 2818 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  Autor dokumentu: Ewa Kalinowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski