A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
» Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej
» Ogłoszenie o zamówieniu: Remont cząstkowy : Częśc 1 i Część 2 - IR.272.7.2019
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 10/19, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2019 r.
» Uchwała Nr 33/19 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera ......
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B ulica Marii Konopnickiej w Zambrowie

  Znak sprawy:RI.3421/p-7/07 ZP-110

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro

  ZARZĄD POWIATU
  W ZAMBROWIE


  1) Zamawiający:
  a) pełna nazwa zamawiającego: Zarząd Powiatu Zambrowskiego
  b) REGON: 450672283000000
  c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 18-300 Zambrów, podlaskie, zambrowski
  d) ulica, nr domu, nr lokalu: Fabryczna 3
  e)Internet: http://www.powiatzambrowski.com e-mail: starosta@powiatzambrowski.com
  f) numer kierunkowy 0-86 tel. 271-24-18 faks 271-20-92

  2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
  a) imię i nazwisko: Krystyna Gosk
  b) telefon: (0-86) 271-24-18
  c) nr lokalu: pokój nr 125
  d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 800 -1500

  3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

  Wykonywanie robót budowlanych (CPV: 45.23.31.20-6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2676B ulicy Marii Konopnickiej w Zambrowie”
  miejsce realizacji zamówienia: Zambrów, ul. Marii Konopnickiej

  4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

  5) Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:
  do 25 sierpnia 2007 r.

  6) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium: w wysokości 10 000,00 zł
  słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100

  7) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
  cena 100 %

  8) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  a) formularz można odebrać osobiście w:
  - siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 125
  - na stronie internetowej http://www.powiatzambrowski.com
  b) cena formularza w wersji papierowej (bez kopii dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych): 20,00 zł słownie: dwadzieścia złotych 00/100

  9) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  Warunek pierwszy zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
  - aktualny (czyli powinien potwierdzać stan istniejący na dzień przetargu, tzn. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub powinien być zaopatrzony w adnotację właściwego urzędu potwierdzającą aktualność danych dokumentu) dokument dopuszczający do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej),
  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, datowanych nie wcześniej niż 3 miesiące licząc od terminu składania ofert, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
  Warunek drugi zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
  - dane o doświadczeniu oferenta w wykonywaniu robót w zakresie objętym zamówieniem (roboty o technologii zgodnej z zamówieniem, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonywane w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie, ich wartości z podsumowaniem ogółem oraz daty i miejsce ich wykonania), poświadczone dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
  - informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
  - wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami uprawnień osób przewidzianych do kierowania robotami i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
  - wykaz narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, przewidzianego do realizacji zamówienia.
  Warunek trzeci zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
  - sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres,
  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  Warunek czwarty zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy:

  10) Miejsce i termin składania ofert:
  a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, nr lokalu 125
  b) termin: do 20 czerwca 2007 r. godz. 1030

  11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
  a) miejsce otwarcia: siedziba zamawiającego
  b) termin: 20 czerwca 2007 r. godz. 1100

  Zambrów, dnia 17.05.2007 r.


  Data wprowadzenia: 2007-05-23 1501
  Data upublicznienia: 2007-05-23
  Art. czytany: 4789 razy

  » Zał Nr 1 - SIWZ - rozmiar: 446976 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski