A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr III/18/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Zambrów zadania publicznego prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
» Uchwała Nr III/17/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
» Uchwała Nr III/16/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty
» Uchwała Nr III/15/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
» Uchwała Nr III/14/19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 • Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
 • Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
 • Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy

  Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: młodszy wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej

  Wymagania niezbędne
  1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, psychologia, praca socjalna, resocjalizacja
  2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
  3) nieposzlakowana opinia
  4) Spełnienie wymogu określonego w art. 98 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), zgodnie z którym – cyt.: W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
   wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do tej pracy

  Wymagania dodatkowe
  1) znajomość:
  - ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z dnia 21 lipca 2011r., Dz. U. z dnia 25 lipca 2014r., poz. 1188 z późn. zm.)
  - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z późn. zm.
  2) W zakresie umiejętności zawodowych:
  • Umiejętność tworzenia programów pomocy pedagogicznej dla dzieci i młodzieży
  • Umiejętności kulinarne w zakresie planowania i przygotowywania posiłków
  3) Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów; umiejętność włączania się w życie placówki, zdobywanie nowych doświadczeń
  4) zdecydowanie w działaniu i konsekwencja
  5) umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży
  6) umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowanie trudnych decyzji
  7) operatywność i dyspozycyjność
  8) znajomość obsługi komputera.

  Główne obowiązki
  Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:
  • Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą dzieci i młodzieży,
  • Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
  • Opracowywanie i realizacja indywidualnego planu pomocy dziecku oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami,
  • Współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego,
  • Organizowanie procesu usamodzielnienia dziecka
  • Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogami, służbą zdrowia, pracownikami socjalnymi w sprawach podopiecznych.
  • Wykonywanie innych prac zlecanych przez przełożonego w ramach nawiązanego stosunku pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  l) aktualne CV oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  2) list motywacyjny
  3) kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
  4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych
  5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
  6) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie, w związku z prowadzonym konkursem na stanowisko młodszego wychowawcy oraz na publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej BIP oraz tablicy informacyjnej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie”.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 08.05.2018 r. do godz. 12.00, osobiście w sekretariacie lub korespondencyjnie na adres: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie Aleja Wojska Polskiego 52/2, 18 – 300 Zambrów. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  Osoby spełniające warunki formalne, o planowanym terminie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. pisemny test, rozmowa kwalifikacyjna) zostaną powiadomione telefonicznie w dniu 08.05.2018r.
  Nabór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o dostarczoną dokumentację i rozmowę z kandydatami spełniającymi warunki formalne.
  Ofertę należy opatrzyć dopiskiem 'Konkurs na stanowisko młodszy wychowawca'.
  Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.spzambrow.bip.podlaskie.pl) w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
  Data wprowadzenia: 2018-04-24 1236
  Data upublicznienia: 2018-04-24
  Art. czytany: 370 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marek Dąbrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski